Podmínky registrace dodavatele na CSkontakt.cz

Tyto podmínky pro registraci firmy (dále jen "Podmínky") do služby CSkontakt.cz (dále jen "Služba") upravují smluvní vztah mezi společností B2M.CZ s.r.o., sídlem Šafránkova 1243/3, 155 00, Praha 5, IČ: 27455971 (dále jen "Poskytovatel") a podnikatelským subjektem v rámci služby CSkontakt.cz (dále jen "Objednavatel").

1. Popis služby

Služba slouží k zprostředkování kontaktu mezi zájemcem (dále jen "Poptávající") a dodavatelem (dále jen "Dodavatel") za účelem vzájemné obchodní spolupráce.

2. Registrace

Registraci může Objednavatel provést prostřednictvím webového formuláře dostupného na adrese www.cskontakt.cz. Registraci může provést také telefonicky po poskytnutí všech potřebných údajů. Registrace do služby je závazná (telefonicky, přes elektronický formulář, e-mailem).

Registrací na www.cskontakt.cz získá Objednavatel přístup do služby www.cskontakt.cz. Možnost předložit nabídku poptávajícímu je zpoplatněno dle podmínek uvedených u dané zakázky.

Objednavatel bude průběžně informován o všech zakázkách odpovídajících jeho nastavení, a to prostřednictvím webových stránek www.cskontakt.cz a e-mailu.

3. CSkontakt.cz - Zpětná platba

Trvání služby je zahájeno ihned po zpracování objednávky. Fakturace poplatků za možnost vystavit nabídku probíhá zpětně, a to vždy ke konci kalendářního měsíce. Faktura je splatná do 14 dnů od vystavení. Při neuhrazení v době splatnosti faktury mohou být firemní údaje Objednavatele předány třetí straně, a to pouze za účelem správy platby.

V případě neuhrazení faktury může být plnění služby dočasně pozastaveno.

4. CSkontakt.cz - Kredit

Objednavateli, který zvolí službu Kredit, je do účtu v systému CSkontakt.cz přednabit kredit v objednané výši. Z kreditu jsou následně Objednavateli strhávány prostředky za předkládání nabídek. Kredit nepodléhá expiraci.

V případě, že je součástí služby Kredit bonusový kredit, je čerpán až po vyčerpání placeného kreditu objednaného Objednavatelem.

Trvání služby je zahájeno ihned po zpracování objednávky, zároveň s tím je odeslaná faktura, která je splatná do 14 dnů od vystavení. Při neuhrazení v době splatnosti faktury mohou být firemní údaje Objednavatele předány třetí straně, a to pouze za účelem správy platby.

Pokud si Objednavatel přeje zrušit již objednanou službu a odstoupit od uzavřené smlouvy, lze tak učinit do 2 dní od objednávky služby. V tomto případě je Objednavatel povinen Poskytovateli služby uhradit storno poplatek ve výši 50 % z fakturované částky.

V případě neuhrazení faktury může být plnění služby dočasně pozastaveno.

4.1 Garance vrácení nevyčerpaného kreditu

Objednavatel má právo požádat Poskytovatele o vrácení nevyčerpaného kreditu, a to po uplynutí 24 měsíců od data posledního navýšení kreditu (nebo bonusu), nejpozději však do 14 dnů po skončení tohoto období. Garance se vztahuje pouze na kredit, za který Objednavatel zaplatil, nevztahuje se na bonusový kredit.

Garance vrácení nevyčerpaného kreditu platí pouze v případě, že byla v rámci online či telefonické objednávky výslovně sjednána jako nedílná součást objednávky.

Uplatnit nárok na garanci je možné jen při uhrazení faktury za službu, ke které se garance vztahuje, v době její splatnosti.

5. CSkontakt.cz - paušál

Objednavateli, který zvolí službu Paušál, je v systému CSkontakt.cz umožněno předkládat neomezené množství nabídek v rámci časového období plnění služby.

Trvání služby je zahájeno ihned po zpracování objednávky, zároveň s tím je odeslaná faktura, která je splatná do 14 dnů od vystavení. Při neuhrazení v době splatnosti faktury mohou být firemní údaje Objednavatele předány třetí straně, a to pouze za účelem správy platby.

Pokud si Objednavatel přeje zrušit již objednanou službu a odstoupit od uzavřené smlouvy, lze tak učinit do 2 dní od objednávky služby. V tomto případě je Objednavatel povinen Poskytovateli služby uhradit storno poplatek ve výši 50 % z fakturované částky.

V případě neuhrazení faktury může být plnění služby dočasně pozastaveno.

6. Služba Automatické obchodování

Služba Automatické obchodování zajistí zaslání vizitky dodavatele na vybrané zákazníky poptávek, které jsou mu zasílány. Vizitka dodavatele je editovatelná v účtu dodavatele. Funkci je možné také v účtu zapnout a vypnout dle aktuální potřeby. Každé odeslání vizitky je zpoplatněno podle aktuální ceny služby, která je uvedena v nastavení.

7. Certifikát Zlatý dodavatel

Certifikát Zlatý dodavatel označuje kvalitní dodavatele systému CSkontakt, kteří se systémem aktivně pracují. Držení certifikátu je graficky zvýrazněno jak ve firemních kontaktech, tak i při komunikaci s poptávajícími.

8. Ochrana osobních údajů

Poskytovatel služby shromažďuje se souhlasem Objednavatele jeho osobní údaje ve formě nahrávek všech uskutečněných hovorů a dále ve formě písemné či e-mailové, zejména pak jméno a příjmení, adresu, kontaktní údaje, název společnosti. Objednavatel dále souhlasí s tím, že poskytnuté údaje se automaticky objeví a zveřejní v katalozích dodavatelů provozovaných firmou B2M.CZ s.r.o. Výše uvedené údaje slouží pro zprostředkování zakázek mezi Objednavateli a subjekty veřejné správy. Objednavatel souhlasí s nahráváním všech hovorů, které jsou za účelem sjednání služby, servisní činnosti v rámci služby a dále v rámci zkvalitňování poskytnuté služby uskutečněny.

Poskytovatel služby má právo zasílat Objednavateli e-mailem, prostřednictvím SMS a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, akčními nabídkami, inzercí, apod. Objednavatel má právo odhlásit se ze zasílání obchodních sdělení na výše uvedených kontaktech nebo odpovědí na obchodní sdělení, které bylo zasláno e-mailem.

Po vypršení platnosti registrace Objednavatele v systému www.cskontakt.cz má Poskytovatel právo uchovávat jeho kontaktní údaje pro své interní potřeby, pokud Objednavatel nepožádá o jejich vymazání.

Uchovávané osobní údaje může Objednavatel kdykoli změnit ve svém zákaznickém profilu nebo prostřednictvím výše uvedených kontaktů.

9. Závěrečná ustanovení

Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Poskytovatelem a Objednavatelem okamžikem schválení řádně učiněné objednávky (telefonicky, e-mailem, prostřednictvím webových stránek Poskytovatele). Takto zadanou objednávkou (telefonicky, e-mailem, prostřednictvím webových stránek poskytovatele) Objednavatel stvrzuje, že s těmito obchodními podmínkami souhlasí.

Poskytovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti systému, bezchybného provozu a zabezpečení systému. Registrací firmy Objednavatele je vyjádřen bezpodmínečný souhlas s uvedenými podmínkami. Další vztahy a náležitosti, stejně jako obsah registrace, nesmí být v rozporu s obecně platnými zákony a souvisejícími předpisy.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním. Společnost B2M.CZ s.r.o. jako Poskytovatel služby si vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Změnu a její účinnost zveřejní vhodným způsobem na internetových stránkách www.cskontakt.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 7. 12. 2016.